كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) همايون نوراللهيان

همايون نوراللهيان
[ شناسنامه ]
قيمت گذاري قسمت دوم ...... پنج شنبه 88/4/11
قيمت گذاري قسمت اول ...... پنج شنبه 88/4/11
فرايندارتباطات منسجم بازاريابي ...... سه شنبه 87/12/20
مديريت فروش ...... جمعه 87/4/7
مديران بازاريابي صداي مشتري در هيئت مديره ...... شنبه 87/2/14
بهبود عملكرد كارمندان سكون زده ...... سه شنبه 87/1/20
ساختن هرم توانمندسازي ...... يكشنبه 87/1/11
طرح تجاري ...... دوشنبه 87/1/5
رويكردي نو در بازاريابي(قسمت اول) ...... يكشنبه 87/1/4
رويكردي نو در بازاريابي(قسمت دوم) ...... يكشنبه 87/1/4
ساخت تبليغات تأثير گذار ...... چهارشنبه 86/12/29
اعتماد كاركنان به مدير ...... چهارشنبه 86/12/29
هنر رفتار با افراد دشوار ...... جمعه 86/12/17
مضامين اصلي يک طرح بازاريابي ...... پنج شنبه 86/12/9
بازي خطرناک در تبليغات!! ...... چهارشنبه 86/12/8
   1   2      >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها